.
سه شنبه 9 خرداد 1396.
امروز:
May 30 2017.
Today:
Persian Arabic English

گچ بتا:

از آنجا كه در صنايع چيني بهداشتي ايران، ريخته گري به روش دوغابي سنتي انجام مي گيرد، لذا قالب هاي گچي نقش اساسي در كيفيت محصول نهايي دارند. بنابراين قالب هاي گچي در ا ين صنعت از نظر طول عمر، جذب آّب و سطح تمام شده داراي اهميت ويژه اي مي باشند كه بهينه سازي اين پارامترها، به يك سري عوامل موثر ذاتي گچ همچون استحكام، دانه بندي، جذب آب، ضريب نفوذ پذيري، سياليت و زمان گيرش گچ قالبسازي، و همچنين برخي شرايط ساخت قالب گچي مانند دور همزن، مدت زمان همزدن، دما ي آب، سختي آب و نحوه خشك كردن قالب بستگي دارد. در اين تحقيق ، ابتدا به بررسي و يژگي هاي ذاتي گچ و اثر آن بر كيفيت قالب پرداخته شده است و پس از انتخاب گچ مناسب، اثر عوامل حين ساخت، مورد بررسي قرار گرفت و سپس با توجه به امكان تغيير اين پارامترها، قالب گچي با و يژگي ها ي مناسب جهت توليد چيني بهداشتي ساخته شد.

گچ بتا به دليل حلاليت بالا و زمان گيرش کوتاه به مصارف ساختماني مي رسد. قسمت اعظم گچ به عنوان پوشش داخلي ساختمانها مصرف مي شود.

گچ بتا از پخته شدن در دماي پايين و از دست دادن قسمتي از آب تبلور به دست مي آيد.

 

اخبار اقتصادی