امروز : دوشنبه 30 بهمن 1396
today : Feb 19 2018
Persian Arabic English

دسته بندي انواع فرآيندهاي توليد گچ ساختماني با توجه به خصوصيات آنها از نظر مصرف سوخت و برق

  گروه فرايند

  خصوصيات فرايند

سوخت

برق

نوع فرايند پخت

نوع محصول

وضعيت غبارگير

1

1-1

کوره هاي افقي دوار پخت 
پائين
(
Low bourn Rotary) 
Kiln

گچ ساختماني

داراي غبارگير

1-2

بدون غبارگير

1-3

گچ خاکي ساختماني

بدون غبارگير

2

2-1

کوره هاي افقي دوار پخت 
بالا
(
High bourn Rotary) 
Kiln

گچ ساختماني

داراي غبارگير

2-2

بدون غبارگير

2-3

گچ خاکي ساختماني

بدون غبارگير

3

3-1

کوره هاي افقي دوار پخت پائين و پخت بالا، بصورت دو پخت و مجزا

گچ ساختماني

داراي غبارگير

3-2

بدون غبارگير

4

4

روش آسياب پخت

گچ ساختماني

داراي غبارگير

5

5

کوره هاي نواري

گچ ساختماني

بدون غبارگير

 

معيارهاي مصرف انرژي حرارتي در انواع فرايند هاي توليد گچ ساختماني براي مصرف نفت‌كوره

انواع گروه‌هاي پخت (براساس بند 4)

  معيار مصرف انرژي حرارتي

مصرف انرژي ويژه حرارتي
(گيگاژول بر تن محصول)

حجم سوخت معادل مصرفي
(ليتر بر تن محصول)

گروه 1

Et  1.16

Vt  29

گروه 2

Et  1.24

Vt  31

گروه 3

Et  1.12

Vt  28

گروه 4

Et  1.07

Vt  26.7

گروه 5

Et  1.04

Vt  26

   Vt يادآوري: منظور از حجم سوخت معادل مصرفي برمبناي حداقل ارزش حرارتي نفت كوره / يا گازطبيعي مي باشد.

 

معيارهاي مصرف انرژي حرارتي در انواع فرآيندهاي توليد گچ ساختماني براي مصرف گاز طبيعي    

انواع گروه‌ها
(براساس بند 4)

  معيار مصرف انرژي حرارتي

مصرف انرژي ويژه حرارتي
(گيگاژول بر تن محصول)

حجم سوخت معادل مصرفي
(مترمكعب بر تن محصول)

گروه 1

Et  1.31

Vt  34.80

گروه 2

Et  1.40

Vt  37.20

گروه 3

Et  1.27

Vt  33.60

گروه 4

Et  1.21

Vt  32.04

گروه 5

Et  1.18

Vt  31.20

   يادآوري: ارزش حرارتي گازطبيعي 35710 بي تي يو هر مترمكعب معادل 37/ 68 مگاژول هر متر مكعب مي باشد. حجم معادل سوخت مصرفي براساس اين ارزش حرارتي محاسبه شده است. 

 

معيارهاي مصرف انرژي الكتريكي در انواع فرايند هاي توليد گچ ساختماني  

انواع گروه‌ها
(براساس بند 4)

  مصرف ويژه انرژي الكتريكي
(كيلووات ساعت بر تن گچ)

گروه‌هاي 1-1 ، 1-2 و 1-3

Ee  16

گروه‌هاي 2-1 ، 2-2 و 2-3

Ee  9

گروه‌هاي 3-1 و 3-2

Ee  7

گروه 4

Ee  28

گروه 5

Ee  9

 

معيار مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در مورد كارخانجات تازه تاسيس    

معيار مصرف انرژي حرارتي

  مصرف انرژي الكتريكي
(کيلووات ساعت بر تن محصول)

مصرف انرژي حرارتي
(گيگاژول بر تن محصول)

حجم سوخت معادل مصرفي
(مترمكعب بر تن محصول)

كليه گروه‌هاي فرآيند

Et  0.998

Vt  26.5

Ee ≤ 12